Horský vodca UIAGM Tibor Hromádka    Štôla


MOBIL: ++421-905-922994
EMAIL: info@horskyvodca.com
WWW: www.horskyvodca.com
www.vysoketatry.com/hromadka/
ADRESA: 059 37 Štôla 147

Profil
    Horský vodca UIAGM Tibor Hromádka (30.4.1965).
    Venuje sa horolezectvu a skialpinizmu od roku 1983. V rokoch 1990-2002 pôsobil ako dobrovoľný člen horskej služby v oblasti Slovenský raj. Podnikol viac ako 600 výstupov v rôznych pohoriach sveta a množstvo skialpinistických túr a extrémnych zjazdov. Pôsobil vo Vysokých Tatrách, Alpách, Dolomitoch, Rocky mountains, Yosemitoch, na Pamíre i v Himalájach. V rokoch 1996-2000 absolvoval kurz horských vodcov s medzinárodnou licenciou UIAGM (Medzinárodná asociácia horských vodcov), ktorá ho oprávňuje vykonávať toto povolanie vo všetkých horstvách sveta.
    Od roku 2001 vykonáva vodcovskú činnosť na Slovensku, v Alpách, Kanade a Novom Zélande. Žije v Štôle spolu s manželkou Danou a deťmi Michaelou a Tomášom.

Skúsenosti
    Krátky zoznam najvýznamnejších výstupov, skialpinistickách túr a expedícií.

   

Služby
    Pretože pri pobyte v horách pôsobí na ľudí, ktorí sa v nich pohybujú veľa faktorov ohrozujúcich zdravie a život, získava vzťah medzi hoským vodcom a klientom nielen rozmer obchodný, ale aj rozmer ľudský. Horský vodca preberá za klienta zodpovednosť a zabezpečí mu tento servis:
       - príprava časového plánu túry
       - naplánovanie túry vzhľadom na terén
       - zhodnotenie podmienok v danej oblasti v závislosti od lavínovej situácie, ročného obdobia a počasia
       - zabezpečenie záchrany a prvej pomoci v prípade nehody
       - orientáciu v priebehu túry
       - poučenie o technických znalostiach nutných k bezpečnému priebehu túry
       - odborný výklad k priebehu túry z rôznych oblastí (príroda, topografia, meteorológia, ...)
       - nutný spôsob istenia lanom a horolezeckým materiálom v rozsahu, ktorý si daná situácia vyžaduje

Požičiavanie výstroje
    Pohyb a aktivity v horách vytvárajú extrémne nároky na organizmus človeka. Pre zabezpečenie bezpečnosti, zdravia a komfortu je nutné použiť špeciálnu výstroj, ktorá to umožňuje. V prípade chýbajúcej časti výstroje je možné si ju zapožičiať po dohode s horským vodcom.
    Materiál je zapožičiavaný len na túry s horským vodcom!

Ubytovanie
    www.vysoketatry.com/stolanka/

    Profile
    Mountain guide UIAGM Tibor Hromádka (* April 30, 1965).
    He started with climbing and skialpinism in 1983. In the years 1990-2002 he worked as a volunteer of Mountain Service in Slovak Paradise. He climbed up more than 600 ascents in different world mountains and he did many skialpnistic tours and extreme downhills skiing. He is used to climb in the High Tatras, Alps, Dolomity, Rocky mountains, Rocky Mountains, Pamir and Himalayas. In 1996-2000 he finished a special course for Mountain Guides with International Licence UIAGM (International Association of Mountain Guides). This course authorizes him to do this job in all world mountains.
    He has been mountain guide in Slovakia, Alps, Canada and New Zeland since 2001. He lives in Štôla with wife Dana and children Michaela and Tomáš.

Experiences
    A short list of the best ascents:

   

Services
    The relatin Mountain Guide + Client is not only business relation. It is very important relation. When you are in the mountains, there exist many factors which endanger your healthy and life. Mountain Guide is responsible for his clients and he must arrange these services:
       - prepare tour time plan
       - plan tour according the mountain field
       - evaluate the conditions - avalanches situation, weather
       - secure first aid and rescue, in case of accident
       - orientation during tour
       - instruction about technical knowledges which are necessary for security on tour
       - special interpretation during tour (nature, topography, meteorology, ...)

Lending equipments
    The movement and activities in the mountains create extreme rights on people organism. When client wants secure his healthy, security and comfort, he must use special equipment. If client does not have everything what is necessary it is possible borrow some equipments from Mountain Guide.
    Equipment is lend only for tours with mountin guide!

Accommodation
    More information at www.vysoketatry.com/stolanka/


webmaster